Himmelslied zu Gründonnerstag

Das Himmelslied zu Gründonnerstag. Zu finden im Gotteslob unter der Nummer 442. Text: „Ubi caritas et amor“ 8. Jh./Missale Romanum 1570, Übersetzung: Innsbruck [1941] 1946/AÖL 1980, Musik: nach „Ubi caritas et amor“ 8. Jh., Innsbruck [1941] 1946